திங்கள், 27 ஏப்ரல், 2015

அருள்

முக்கண்ணனை தொழுது நில்லாது நின் பாட்டுக்கு முன்னே செல்
தந்தானே தனத் தானத் தந்தானே எனப் பின்பாட்டுக்காரர்கள்
தன்னாலே நின் பின்னாளே வரும் நாளெல்லாம் சிவனது அருள் ~~~


- வித்யாசன்